Vosté està visualitzant esta informació en valencià perquè ho ha seleccionat així o perquè la configuració del seu ordinador el marca com a idioma preferent. Tot i això, en compliment de la normativa vigent, trobarà la informació en castellà al final de la pàgina.

Usted está visualizando esta información en valenciano porque lo ha seleccionado así o porque la configuración de su ordenador lo marca como idioma por defecto. Sin embargo, en cumplimiento de la normativa vigente, encontrará la información en castellano al final de la página.

Diapasó, en compliment de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, informa que: la seua denominació social és Diapasó Comunicació SL, su CIF: B98818776, el seu domicili es troba al C/ Garcilaso, 15 46003, València - España i la seua adreça de correu electrònic per a aquest lloc web és diapaso@diapaso.com.

Diapasó pot apareixer citada al context del web i dels documents que en conté com a Diapasó, Diapasó Comunicació SL o diapaso.com.

Diapasó Comunicació SL, de conformitat amb la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) garantitza la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels seus clients i els usuaris de este lloc web.

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l'adreça social, identificant-se degudament i indicant de forma visible i concreta el dret que s'exerceix.

Diapasó adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable. No obstant açò, Diapasó no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l'usuari.

Diapasó informa que el web diapaso.com, la pàgina de Facebook “Diapasó” y el canal de Twitter “diapaso” té com objectiu facilitar al públic general el coneixement de les activitats i serveis que presta aquesta empresa.

Els drets de propietat intel·lectual del web diapaso.com i dels seus continguts són titularitat de Diapasó Comunicació SL, a excepció dels continguts als quals s'indique específicament una altra autoria. Correspon a Diapasó Comunicació SL l'exercici exclusiu dels drets de explotació dels mateixos en qualsevol manera i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, a excepció dels continguts als quals s'especifique explícitament una altra llicència d'ús dels mateixos.

Es concedeix el dret de reproducció parcial del contingut d'aquest lloc web sempre que el contingut no s'altere o modifique, que cap gràfic o imatge siga utilitzat separat del text que l'acompanya i que es comunique el seu ús prèviament a Diapasó Comunicació SL. No assumim cap responsabilitat del ús que es faça del contingut d'aquest web per tercers.

La utilització no autoritzada de la informació o el material contingut en aquesta web, així com la vulneració dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Diapasó Comunicació SL donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Diapasó Comunicació SL es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació que apareix al seu web o la seua presentació. No garantitza en cap cas l'inexistència d'errors al contigunt del web, en la seua disponibilitat o accés, així com tampoc garantitza la seua actualització, encara que es treballarà sempre que siga possible per evitar els errors i actualitzas la informació. Tampoc assumin cap responsabilitat de la connexió o els continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en aquest lloc web.


Texto en castellano:

Diapasó, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, informa que: su denominación social es Diapasó Comunicació SL, su CIF: B98818776, su domicilio social está en C/ Garcilaso, 15 46003, València - España y su dirección de correo electrónico para este sitio en Internet es diapaso@diapaso.com.

Diapasó puede aparecer citada en el contexto del web y de los documentos que alberga como Diapasó, Diapasó Comunicació SL o diapaso.com.

Diapasó Comunicació SL, de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) garantiza la seguridad y confidencialidad de los datos facilitados por sus clientes y los usuarios de esta sitio web.

El usuario podrá revocar el consentimiento prestado y ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a tal efecto a la dirección social, identificándose debidamente e indicando de forma visible y concreta el derecho que se ejerce.

Diapasó adopta los niveles de seguridad correspondientes requeridos por la citada Ley Orgánica 15/1999 y demás normativa aplicable. No obstante, Diapasó no asume ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios derivados de alteraciones que terceros pueden causar en los sistemas informáticos, documentos electrónicos o ficheros del usuario.

Diapasó informa que el web diapaso.com, la página de Facebook “Diapasó” y el canal de Twitter “diapaso” tienen como objetivo facilitar al público general el conocimiento de las actividades y servicios que presta esta empresa.

Los derechos de propiedad intelectual del web diapaso.com y de sus contenidos son titularidad de Diapasó Comunicació SL, salvo la de los contenidos en que se indique específicamente otra autoría. Corresponde a Diapasó Comunicació SL el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, salvo en los contenidos en los que se especifíque explicitamente otra licencia de uso de los mismos.

Se concede el derecho de reproducción parcial del contenido es este sitio web siempre que el contenido no sea alterado o modificado, que ningún gráfico o imagen sea utilizado separado del texto que lo acompaña y que se comunique su uso previamente a Diapasó Comunicació SL. No asumimos ninguna responsabilidad del uso que se haga del contenido de esta web por terceros.

La utilización no autorizada de la información o el material contenido en esta web, así como la vulneración de los derechos de Propiedad Intelectual o Industrial de Diapasó Comunicació SL darán lugar a las responsabilidades legalmente establecidas.

Diapasó Comunicació SL se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento y sin previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su web o su presentación. No garantizamos en ningún caso la inexistencia de errores en el contenido del web, en su disponibilidad o acceso, así como tampoco garantizamos su actualización, aunque se trabajará siempre que sea posible para evitar los errores y actualizar la información. Tampoco asumimos ninguna responsabilidad de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en este sitio web.